Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) van de excite online shops (hierna “excite”) zijn van toepassing op alle diensten en producten (hierna “producten”) van excite. Een klant is een natuurlijke of rechtspersoon die een zakelijke relatie onderhoudt met excite.

Tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard, tenzij excite uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de geldigheid ervan. De huidige en bindende versie van de AV wordt gepubliceerd op deze website.

2. Prijs

Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

3. Beschikbaarheid

excite zet zich in om de details over de beschikbaarheid van de voorraad grondig en zo correct mogelijk te rapporteren. Met name door productie- of bevoorradingstekorten kan er vertraging optreden in de levering. Alle informatie over levertijden is daarom zonder garantie en kan op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. In geval van onmogelijkheid van levering treedt de ontbindende voorwaarde in werking overeenkomstig artikel 4 van de Voorwaarden.

4. Afsluiting van het contract

Het contract wordt van kracht zodra de klant de bestelling plaatst via de online winkel, in onze fysieke winkel, per telefoon of e-mail. De ontvangst van een online bestelling, telefoon- of e-mailbestelling wordt aan de klant gemeld door middel van een automatisch gegenereerde orderbevestiging op het opgegeven e-mailadres. De ontvangst van de automatisch gegenereerde orderbevestiging belooft niet dat het product daadwerkelijk beschikbaar is of geleverd kan worden. Het geeft de klant alleen een indicatie dat de opgegeven bestelling bij Excite is ontvangen en dat het contract dus is afgesloten.

Als een levering niet mogelijk is in overeenstemming met artikel 3 van de AV, wordt het contract onmiddellijk beëindigd en wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gesteld. Als de klant de producten al heeft betaald, wordt het bedrag onmiddellijk terugbetaald. Als gevolg van een dergelijke beëindiging is excite niet verplicht tot enige vervanging.

5. Betalingsvoorwaarden

De klant stemt ermee in de producten te betalen met de door excite geboden betalingsmogelijkheden. De huidige betalingsmogelijkheden en de bijbehorende voorwaarden worden gepubliceerd in de online shop van excite. excite behoudt zich het recht voor om klanten zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van individuele betalingsmogelijkheden.

Tot de volledige betaling van de aankoopprijs blijven de producten eigendom van excite.

6. Uitstel van betaling

Indien de klant zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, zijn alle openstaande bedragen die de klant aan excite verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar en kan excite deze onmiddellijk opeisen en verdere leveringen opschorten. In geval van een bestelling met bankvoorschot behoudt excite zich het recht voor om – ten vroegste na acht kalenderdagen – en na het versturen van een herinnering, alle betrokken contracten zonder verdere kennisgeving te beëindigen.

7. Beëindiging van het contract

In overeenstemming met artikel 4 van de AV zijn bestellingen bindend en is de klant verplicht om de levering van de goederen te accepteren. Eventuele latere wijzigingen op verzoek van de klant, die worden aangebracht na de bestelling, zijn mogelijk in uitzonderlijke gevallen en alleen naar goeddunken van excite. De mogelijkheid tot annulering is afhankelijk van het product en het moment van annulering. Een bestelling kan daarom gratis worden geannuleerd, met administratiekosten of helemaal niet worden geannuleerd.

Als de klant de goederen ondanks zijn verplichting niet binnen twee weken in ontvangst neemt, kan excite het contract beëindigen (annuleren) en administratiekosten in rekening brengen. In geval van vertraging in de levering van excite in overeenstemming met artikel 4 van de AV, heeft de klant het recht om te herroepen, pas nadat 30 kalenderdagen zijn verstreken de overeengekomen leveringsdatum. In dat geval zal excite de door de klant betaalde voorschotten onmiddellijk terugbetalen.

8. Verzendkosten

De verzendkosten worden apart weergegeven in het winkelmandje en op de factuur. Leveringen die worden geclassificeerd als volumineuze goederen of goederen op pallets zijn mogelijk en kunnen worden aangevraagd via de klantenservice.

9. Inspectie van goederen

De klant moet geleverde of opgehaalde artikelen onmiddellijk controleren op nauwkeurigheid, volledigheid en intactheid. Eventuele gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking, maar uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de zending of ophaling, aan Excite worden gemeld. De klant moet het product in afleveringstoestand bewaren en mag het niet gebruiken.

10. Ruilen & retourneren

Excite-producten kunnen worden geruild of geretourneerd onder de volgende voorwaarden en zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.

– Het product moet ongebruikt zijn.
– Het product moet in de originele verpakking zitten.
– De meegeleverde accessoires moeten compleet zijn.

De goederen worden geruild of geretourneerd in overeenstemming met de drie bovenstaande punten. De retourzending is voor rekening en risico van de klant. De klant moet ervoor zorgen dat de retour voldoende gefrankeerd is.

Retourzendingen moeten altijd worden aangegeven in de klantaccount onder “Goederen retour”. Voor bestellingen die zijn geplaatst met een gastaccount, moet de retour schriftelijk worden aangevraagd bij excite via e-mail of contactformulier, onder vermelding van de foutomschrijving en het factuurnummer. Alleen wanneer de excite Customer de retourzending heeft bevestigd met een retourautorisatienummer (RMA), kunnen de goederen worden geretourneerd naar het door excite aangegeven adres. De producten, inclusief alle accessoires en in de originele verpakking, moeten goed worden verpakt en verzonden, inclusief verzekering.

In het geval van een retourzending vanwege een defect aan het product, moet een kopie van de aankoopfactuur en een foutomschrijving worden bijgevoegd. Producten die geen detecteerbare fout of defect hebben en dus niet onder de garantie vallen, kunnen worden belast met de kosten van het testen en de retourzending naar de klant.

11. Garantie

Over het algemeen geldt voor alle producten een garantie van drie jaar vanaf de datum van levering. In een geval van garantie biedt excite de keuze om aan de garantieverplichtingen te voldoen door middel van reparatie, vervanging of prijsvermindering.

Het recht op garantie wordt alleen verleend als er geen redenen voor uitsluiting aanwezig zijn, zoals normale slijtage, schade door onjuiste bediening, ingrepen en manipulaties, evenals externe factoren zoals natuurgevaar, vocht, val- en stootschade en dergelijke.

Goederen gemarkeerd als “refurbished” zijn demonstratieproducten of retourzendingen. Ze kunnen lichte visuele defecten vertonen of gerestaureerde producten zijn, daarom worden ze ook tegen een gereduceerde prijs verkocht. Optische defecten zijn uitgesloten van de garantie.

12. Reparatie na de garantieperiode

Voor reparaties na de garantieperiode kan excite – naar eigen goeddunken – gratis reparaties uitvoeren (als het een echt garantiegeval betreft) of kosten in rekening brengen voor de reparaties.

13. Aansprakelijkheid

Schadeclaims tegen excite en haar hulppersonen, voor zover wettelijk toegestaan, zijn volledig uitgesloten. De aansprakelijkheid voor indirecte of directe schade die voortvloeit uit het gebruik, misbruik of falen van de service is eveneens uitgesloten. Deze disclaimer is ook van toepassing op alle soorten directe en indirecte schade (dat wil zeggen zowel persoonlijke eigendommen als economische verliezen), veroorzaakt door onjuiste of ondeskundige montage, installatie, afstelling, onderhoud of reparatie van het product door de klant.

14. Privacyverklaring

Door de AV te accepteren, wordt ons privacybeleid automatisch geaccepteerd.

15. Jurisdictie en toepasselijk recht

Bevoegde rechtbank is Zürich, Zwitserland. Het contract is onderworpen aan de Zwitserse wet waarin het VN-kooprecht (CISG) volledig is uitgesloten.

SHOPPING BAG 0