Retourneren en ruilen

Inleiding

Deze op deze webpagina geschreven standaardvoorwaarden voor de website beheren uw gebruik van onze website, ReyTheme, die toegankelijk is via www.reytheme.com.

Deze Voorwaarden zijn volledig van toepassing op uw gebruik van deze Website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden die hier worden beschreven. U mag deze Website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze Algemene Voorwaarden van de Website.

Minderjarigen of personen jonger dan 18 jaar mogen deze Website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Met uitzondering van de inhoud waarvan u de eigenaar bent, zijn Rey Theme en/of haar licentiegevers volgens deze voorwaarden eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U krijgt een beperkte licentie om het materiaal op deze Website te bekijken.

Beperkingen

Je bent specifiek beperkt in al het volgende:

  • het publiceren van materiaal van de Website in andere media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van materiaal van de Website;
  • het publiekelijk uitvoeren en/of tonen van materiaal van de Website;
  • deze Website te gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
  • deze Website te gebruiken op een manier die de toegang van gebruikers tot deze Website beïnvloedt;
  • deze Website te gebruiken in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade te berokkenen aan de Website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
  • het uitvoeren van datamining, data harvesting, data-extractie of andere soortgelijke activiteiten met betrekking tot deze Website;
  • deze Website te gebruiken voor reclame of marketing.

Bepaalde gedeelten van deze website zijn voor u niet toegankelijk en Rey Theme kan de toegang tot bepaalde gedeelten van deze website te allen tijde naar eigen goeddunken verder beperken. De gebruikersnaam en het wachtwoord die u mogelijk hebt voor deze Website zijn vertrouwelijk en u moet deze vertrouwelijkheid ook handhaven.

Uw inhoud

In deze Algemene Voorwaarden van de Website betekent “Uw Content” alle audio, video, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Rey Theme een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle media.

Uw Inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Rey Theme behoudt zich het recht voor om uw inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Uw privacy

Lees het Privacybeleid.

Geen garanties

Deze website wordt aangeboden “zoals hij is”, met alle fouten, en Rey Theme geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze website of de materialen op deze website. Ook mag niets op deze Website worden geïnterpreteerd als advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval kan Rey Theme, noch haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw gebruik van deze website, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract. Rey Theme, met inbegrip van haar functionarissen, directeuren en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

Vrijwaring

Hierbij vrijwaart u Rey Theme in de ruimste zin van het woord van en tegen enige en/of alle aansprakelijkheden, kosten, vorderingen, rechtszaken, schade en onkosten die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw schending van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen hierin.

Variatie van voorwaarden

Rey Theme mag deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken herzien en door gebruik te maken van deze website wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig doorneemt.

Opdracht

Het is Rey Theme toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden zonder kennisgeving toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Rey Theme en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat van ons en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in ons land voor de beslechting van geschillen.

SHOPPING BAG 0